Madrid y Galicia: Convocadas oposiciones a cuerpos docentes

107

COMUNIDAD DE MADRID

Se convoca procedimiento selectivo, mediante el sistema de
concurso-oposición, para la cobertura de 3.358 plazas en el Cuerpo de
Maestros en centros educativos públicos dependientes de la Comunidad de
Madrid, que se reparten entre las siguientes especialidades:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contado
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( 9 de marzo al 1 de abril).
Puedes ampliar la información sobre esta convocatoria a través del apartado
de Documentos relacionados de esta notcia.

GALICIA

DOG –

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos
selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino
secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de
idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo
de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal
funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario,
profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes
escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da
Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).


MAIS INFORMACIÓN

Cando se nomeen tribunais en máis dunha provincia, os tribunais número 1 de
cada especialidade recaerán nas localidades de Pontevedra ou Vigo.

2.1. Requisitos xerais…

g) Non ser persoal funcionario de carreira, en prácticas ou estar pendente
do correspondente nomeamento do mesmo corpo a que se aspira a ingresar,
agás que se concorra ao procedemento para a adquisición de nova
especialidade a que se refire o título II desta orde, no cal o persoal
funcionario de carreira poderá participar.

h) Acreditar o coñecemento do galego.

3.1. Solicitudes.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a
través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.gal).

As solicitudes tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de
Centros e Recursos Humanos http://www.edu.xunta.es/oposicions e
presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica
da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos
mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da
Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365
(https://sede.xunta.gal/chave365).

Non poderá presentarse máis dunha solicitude de participación para un mesmo
corpo, salvo que se opte por máis dunha especialidade. Non obstante, a
presentación de máis dunha solicitude non garante que o persoal aspirante
poida asistir ao acto de presentación e/ou á realización das probas de máis
dunha especialidade.

3.2.1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a
seguinte documentación:

3.2.2. Non será necesario achegar nin a titulación alegada nin a
acreditación da formación pedagóxica e didáctica nin o documento
xustificativo do coñecemento do galego ou, se é o caso, do castelán, no
caso daquelas persoas que xa o fixesen nos procedementos selectivos
convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014 sempre que a persoa
interesada outorgue o seu consentimento.

A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

3.7. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles
computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no
Diario Oficial de Galicia.

3.8. Importe e pagamento dos dereitos de exame.

O pagamento do importe dos dereitos de exame realizarase de forma
electrónica.

Base novena. Acreditación do coñecemento do galego

Esta proba, que se levará a cabo de forma escrita, terá lugar o día 7 de
xuño de 2019, ás 18.00 horas, no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo, 5,
Santiago de Compostela) e consistirá na resposta a varias cuestións sobre o
temario de lingua galega que figura como anexo IV e nunha tradución do
castelán para o galego.

O procedemento selectivo dará comezo o día 22 de xuño de 2019 ás 9.00
horas.

A orde de actuación do persoal aspirante iniciarase alfabeticamente por
quen teña como inicial do primeiro apelido a letra Q .

Disposicións complementarias ao BAREMO (entre outras)

Primeira. Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e
xustificados ata a data de finalización do prazo de presentación de
solicitudes.

Novena. Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades
deberán figurar a sinatura da súa reitoría ou vicerreitoría competente ou
persoa en quen delegue. Non son válidas as certificacións asinadas polos
departamentos ou polas persoas relatoras destes.

Décima. Teranse en conta as horas que figuren nas certificacións ou
diplomas das actividades de formación. No caso de que figuren horas e
créditos, prevalecerán as horas sobre os créditos.

Artículo anteriorConvocatoria de bolsas de profesorado interino en Alemania y Reino Unido
Artículo siguienteUna huelga feminista histórica